Faktura-Matični broj kupca

By | 30/09/2019

S obzirom da je neophodno da na fakturi pored postojećih podataka o kupcu bude i matični broj kupca, potrebno je uraditi update programa i kontaktirati programera za korekciju izgleda fakture. Važi i za DOS i WIN korisnike koji štampaju fakture iz programa.

Prema odredbama člana 29. Zakona o trgovini („Sl. glasnik RS”, br. 52/2019), trgovac je dužan da poseduje isprave o proizvodnji, nabavci i prodaji robe, naročito sa podacima o:

  • poslovnom imenu, adresi, PIB i matičnom broju ili broju poljoprivrednog gazdinstva (BPG), odnosno broju iz odgovarajućeg registra proizvođača ili dobavljača;
  • broju i datumu izdavanja isprave;
  • nazivu, mernoj jedinici i količini robe;
  • nabavnoj ceni robe;
  • zaduženju za vlastitu robu;
  • prodajnoj ceni robe.

Ukoliko trgovac ne poseduje odgovarajuće isprave koje prate robu na način propisan članom 29. Zakona o trgovini, čini prekršaj za koji je Zakonom o trgovini, članom 68, propisana kazna od 500.000 do 2.000.000 dinara za pravno lice (i kazna od 50.000 do 500.000 dinara za odgovorno lice) odnosno 50.000 do 500.000 dinara za preduzetnika.

U skladu sa navedenim, proizlazi da matični broj kupca jeste propisan kao obavezan element isprave koja prati robu, kada isporučilac dobara ista fakturiše društvu koje je obavezno da u svom poslovanju primenjuje Zakon o trgovini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *